കെടാത്ത ജ്വാല – കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

250.00

കെടാത്ത ജ്വാല
കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

 

 

പ്രസന്ന രാജൻ

കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ജീനിയസ്സിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ ശക്തിദൗർബല്യങ്ങളോടുംകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ജീവചരിത്രം.

K Balakrishnan

പേജ് 262 വില രൂ250

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kedatha Jwala – K Balakrishnan

കെടാത്ത ജ്വാല – കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കെടാത്ത ജ്വാല – കെ ബാലകൃഷ്ണൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *