അംബേദ്ക്കർ

200.00

അംബേദ്ക്കർ

 

ദലിത് ബന്ധു

“ഹിന്ദുമത്തിൽ തുടരുന്ന കാലത്തോളം അയിത്തജാതിക്കാർക്ക് യാതൊരു രക്ഷാമാർഗവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല, നിങ്ങളുടെ ചങ്ങലകളൊഴികെ. നിങ്ങളുടെ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടു കൂട വളരെ നേടുവാനുണ്ടുതാനും. സ്വരാജ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്തു നേടും? സ്വരാജ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുപേക്ഷണീയമായിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമോ അതുപോലെയാണ് അയിത്തജാതിക്കാർക്കു മതംമാറ്റം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷമാണ് ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രേരകശക്തി.” – അംബേദ്ക്കർ

ഇത് അംബേദ്ക്കറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സമഗ്ര പഠനമാണ് എന്നു ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രവുമല്ല. ഐതിഹാസികമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത്തിലെ ഓരോ സംഭവവും അതാതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ ഞാനിവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പൊതുവേ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അറിയുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുമായി ഒന്നു പരിചയപ്പെടുക, അതിനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. – ദലിത് ബന്ധു

Ambadkar

പേജ 228 വില രൂ200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ambedkar – Dalith Bandhu

അംബേദ്ക്കർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അംബേദ്ക്കർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *