ഭാരതീയചിന്ത – കെ ദാമോദരൻ

330.00

ഭാരതീയചിന്ത
കെ ദാമോദരൻ

ചരിത്രകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം. കേവലമായ ദാർശനികാശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദാർശനിക ചിന്തയുടെ വളർച്ചയെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഈ പരിശോധനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാർക്‌സിയൻ സമീപനമാകുന്നു. പക്ഷേ യാന്ത്രികമായ രീതിയിൽ അല്ല. അതായത്, ആശയങ്ങൾ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് എന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളെ കരുപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ആത്മീയ ചിന്തകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കുമുള്ള അതിപ്രധാനമായ പങ്കിനെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ വികാസത്തിൽ മതങ്ങൾ, ഹിന്ദുമതം മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാമും ക്രിസ്തുമതവും വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കിനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

അലങ്കാര രഹിതവും സുവ്യക്തവുമായ ശൈലിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വായനക്കാരെ ഈ പുസ്തകം ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് എട്ടാം പതിപ്പിലേക്ക് പുസ്തകം എത്തിച്ചേർന്നത്.
പ്രൊഫ വി കാർത്തികേയൻ നായർ, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട്‌

Bharathiya Darshanam / Darsanam

പേജ് 702 വില രൂ330

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Bharatheeya Chintha – K Damodaran

ഭാരതീയചിന്ത – കെ. ദാമോദരൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാരതീയചിന്ത – കെ ദാമോദരൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *