യന്ത്ര വിവർത്തനം

70.00

യന്ത്ര വിവർത്തനം
ഡോ ആർ വി എം ദിവാകരൻ

മനുഷ്യബുദ്ധിക്കുമാത്രം വഴങ്ങുന്ന ഭാഷായുക്തികളും ലോകബോധവും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കരങ്ങൾക്കും കൈമാറാനുള്ള സാങ്കേതിക പരിശ്രമങ്ങളുടെ നാൾവഴികൾ. ഒപ്പം ഭാഷാശാസ്‌ത്രം, ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്, കൃത്രിമബുദ്ധി, വിവർത്തനപഠനം, തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനമേഖലകളിലെ സമകാലീന ചലനങ്ങളുടെ കീബോർഡും, ഭാഷാശാസ്‌ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളും ഭാഷാസാങ്കേതികവിദ്യയും കൈകൊടുക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ആധുനീകരണത്തിനു പ്രായോഗിക കർമപദ്ധതിതന്നെ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. യന്ത്രവിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യകൃതി.

 

Dr R V M Dhivakaran / Dr R V M Divakaran

പേജ് 66 വില രൂ 70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Yanthra Vivarthanam

യന്ത്ര വിവർത്തനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യന്ത്ര വിവർത്തനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *