വിവർത്തന വിചാരം – ഡോ എൻ ഇ വിശ്വനാഥയ്യർ

120.00

വിവർത്തന വിചാരം

 

ഡോ എൻ ഇ വിശ്വനാഥയ്യർ

 

വിവർത്തനത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ തലങ്ങൾ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത്, വിവർത്തനത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പരിചയം പുതുവിവർത്തകർക്ക് മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുന്നതാണ്

 

Dr N E Vishwanathayyar / DR N E Viswanathayyer

 

പേജ് 200 വില രൂ120

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Vivarthana Vicharam

വിവർത്തന വിചാരം – ഡോ എൻ ഇ വിശ്വനാഥയ്യർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിവർത്തന വിചാരം – ഡോ എൻ ഇ വിശ്വനാഥയ്യർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *