വിവർത്തന വിചാരം

120.00

വിവർത്തന വിചാരം

 

ഡോ എൻ ഇ വിശ്വനാഥയ്യർ

 

വിവർത്തനത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ തലങ്ങൾ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത്, വിവർത്തനത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പരിചയം പുതുവിവർത്തകർക്ക് മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുന്നതാണ്

 

Dr N E Vishwanathayyar / DR N E Viswanathayyer

 

പേജ് 200 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vivarthana Vicharam

വിവർത്തന വിചാരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിവർത്തന വിചാരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *