വിശ്വാസങ്ങളുടെ ചിതയെരിയുമ്പോൾ

45.00

വിശ്വാസങ്ങളുടെ ചിതയെരിയുമ്പോൾ

രമ്യ രവിബാലൻ

ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയ കവി മനസ്സിന് ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കേണ്ടിയും വരും.
അത് ദൈവവിശ്വാസം സമൂഹത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമ്പോഴാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയാണ് രമ്യാ രവിബാലൻ.
– കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

Ramya Ravibalan

പേജ് 68 വില രൂ 45

✅ SHARE THIS ➷

Description

Viswasangalude Chitheyeriyumpol

വിശ്വാസങ്ങളുടെ ചിതയെരിയുമ്പോൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിശ്വാസങ്ങളുടെ ചിതയെരിയുമ്പോൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *