വിഷാദോന്മാദ ജീവിതം – ബൈപോളാർ – ഡോ പി കെ സുകുമാരൻ

140.00

വിഷാദോന്മാദ ജീവിതം

ബൈപോളാർ / Bipolar

 

ഡോ പി കെ സുകുമാരൻ

വിഷാദവും ഉന്മാദവും മാറിമാറി വരുന്ന മാനസിക രോഗമാണ് ബൈപോളാർ സമൂഹത്തിലെ അഞ്ചു ശതമാനത്തോളം പേരിൽ വരുന്ന ഈ മാനസിക രോഗത്തെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. സങ്കീർണമായ മാനസിക ഘടനകളിൽ നിന്നു പിറവിയെടുക്കുന്ന ബൈപോളാർ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമാക്കി സാധാരണപോലെ ജീവിതം സാധ്യമാക്കാം എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പുസ്തകം നൽകുന്നത്. ഡോക്ടർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില കേസ് ഡയറികളും പ്രതിഭാശാലിയായി ജീവിച്ച എബ്രഹാം ലിങ്കൺ, ഹെമിങ് വേ തുടങ്ങിയവരുടെ കഥകളും തീർച്ചയായും ജീവിത വിജയം ആർക്കും അന്യമല്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.

പേജ് 162 വില രൂ140

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Vishadonmada Jeevitham – Bipolar

വിഷാദോന്മാദ ജീവിതം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിഷാദോന്മാദ ജീവിതം – ബൈപോളാർ – ഡോ പി കെ സുകുമാരൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *