വിമോചനത്തിന്റെ അർഥശാസ്ത്രം

150.00

വിമോചനത്തിന്റെ അർഥശാസ്ത്രം

ദലിത് വിമോചനത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ രേഖയാണിത്. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വിമോചന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അംബേദ്ക്കറുടേതാണെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ML / Ambedkar / Baba Saheb / Dalit / Dalith

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Vimochanathinte Arthasasthram

വിമോചനത്തിന്റെ അർഥശാസ്ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിമോചനത്തിന്റെ അർഥശാസ്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *