വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

80.00

വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി
ഇ എം എസ്

 

യുവജന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും മാറുന്ന കാലം രാഷ്ട്രീയ യുവത്വത്തിനുമേൽ അർപ്പിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവാനുഭവങ്ങളുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെയും പ്രസംഗങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണിത്.

 

മാറുന്ന ഭാവനയും തീക്ഷതയേറുന്ന സമരബോധവും പിഴയ്ക്കരുതാത്ത സൂക്ഷ്മ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറം പകരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇ എം എസ്സിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു കവാടം തുറക്കുകയാണ് ഈ കൃതി.

 

EMS / EMS

പേജ് 102  വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vidyarthikaleyum Yuvakkaleyum Patti – EMS

വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *