വിക്ടർ ഹ്യുഗോ നോത്രദാമിലെ കൂനൻ

250.00

വിക്ടർ ഹ്യുഗോ നോത്രദാമിലെ കൂനൻ

സംഗ്രഹീത പുനരാഖ്യാനം : കെ.പി ബാലചന്രൻ

കൂനനും ഒറ്റക്കണ്ണനും മുടന്തനും ചെകിടനുമായ ഒരാൾ മുഖ്യകഥാപാത്രമായുള്ള നോവലാണ് വിക്ടർ ഹ്യുഗോവിന്റെ നോത്രദാമിലെ കൂനൻ. വിരൂപനായ കുനന്റെയും സുന്ദരിയായ ജിപ്‌സിപ്പെകൊടിയുടെയും മനമലിയിക്കു ഈ കഥ ലോകസാഹിത്യത്തിലെ അതിവിശിഷ്ടമായ ക്ലാസ്സിക്കുകളിൽഒന്നാണ്.

K.P. BALACHANDRAN

വില രൂ.250

✅ SHARE THIS ➷

Description

Victor Hugo Nothradamile Kunan

വിക്ടർ ഹ്യുഗോ നോത്രദാമിലെ കൂനൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിക്ടർ ഹ്യുഗോ നോത്രദാമിലെ കൂനൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *