വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവം?

160.00

വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവം?

റെജി േെദബ്രേ

വിവർത്തനം : പ്രഭാ ആർ. ചാറ്റർജി

സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം സായുധവിപ്ലവം മാത്രമാണെന്നുള്ള ആശയം ശക്തിയാർജ്ജിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിഡൽ കാസ്‌ട്രോയുടെയും ചെഗുവേരയുടെയും സുഹൃത്തായ ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകൾ റെജി ദെബ്രേ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രീയരേഖയാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഇടതുപക്ഷ വീക്ഷണങ്ങൾക്കും മാവോയിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യുണിസ് തീവ്രവാദങ്ങൾക്കും സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന, ഇപ്പോഴുമുള്ള കേരളത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അമ്പതു വർഷമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ഇത് ഇറങ്ങിയില്ലെന്നതു വിചിത്രമായി തോന്നാം. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഗ്രീൻബുക്‌സ് ഇതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് നന്നായി. – കെ. വേണു

PRABHA.R. CHATARJEE

വില : രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Viplavathil Viplavam

വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവം?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവം?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *