വേണാടിന്റെ ആര്യവൽക്കരണവും മാർത്താണ്ഡവർമയും – ഡി ദയാനന്ദൻ

110.00

വേണാടിന്റെ ആര്യവൽക്കരണവും മാർത്താണ്ഡവർമയും

 

ഡി ദയാനന്ദൻ

ദ്രാവിഡ ജനസമൂഹത്തെ അരികുവൽക്കകരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാക്കിത്തീർത്തത് ആര്യവൽക്കരണമായിരുന്നു. വ്യാജ ചരിത്രനിർമിതികളായിരുന്നു ആര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളിലൊന്ന്. വേണാടിന്റെ ആര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും വ്യക്തിജീവിതങ്ങളെയും ആഴത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം

പേജ് 90 വില രൂ110

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Venadinte Aryavalkarananvum Marthandavarmayum

വേണാടിന്റെ ആര്യവൽക്കരണവും മാർത്താണ്ഡവർമയും – ഡി ദയാനന്ദൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വേണാടിന്റെ ആര്യവൽക്കരണവും മാർത്താണ്ഡവർമയും – ഡി ദയാനന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *