വെള്ളൻ ദൈവം

225.00

വെള്ളൻ ദൈവം

 

മുണ്ട്യാടി ദാമോദരൻ

 

 

തീക്കനലുകൾ കടഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളൻ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചരിത്രകഥ. തീണ്ടൽപ്പാടുകൾ മാറിനിന്ന് ചരിത്രപുരുഷനായി മാറിയ വെള്ളൻ എന്ന പുലയന്റെ കഥ. ഒരു നാടോടിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സങ്കടപുസ്തകമാകുന്ന നോവൽ.

 

പേജ് 194  വില രൂ225

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vellan Daivam

വെള്ളൻ ദൈവം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെള്ളൻ ദൈവം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *