വെയ്‌നു ബാപ്പു ഭാരത്തിന്റെ ഗലീലിയോ

60.00

വെയ്‌നു ബാപ്പു
ഭാരത്തിന്റെ ഗലീലിയോ

 

പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളിൽ കൊത്തവച്ച ഒരു പേരാണ് വെയ്‌നു ബാപ്പു. അധികം അറിയപ്പെടാതെ പോയ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനെക്കുറിച്ച് തികച്ചും സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു പഠനമാണ് ഈ ലഘു ഗ്രന്ഥം.

പേജ് 58 വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Veinu Bappu – Bharathinte Galileo

വെയ്‌നു ബാപ്പു ഭാരത്തിന്റെ ഗലീലിയോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെയ്‌നു ബാപ്പു ഭാരത്തിന്റെ ഗലീലിയോ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *