വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ

100.00

വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ

 

സുകുമാർ അഴീക്കോട്

അഗ്നിയിൽ സ്ഫുടം ചെയ്‌തെടുത്ത വാക്കുകളുടെ മഹാപാരാവാരമാണ് അഴീക്കോടു മാഷിന്റെ ഓരോ കൃതിയും. വാക്കിനും വരകൾക്കുമിടയിൽ  അദ്ദേഹം ത്യാഗസ്തംഭം നിർമിക്കുന്നു. സാംസ്‌ക്കാരിക കേരളത്തട് ഇടതടവില്ലാതെ ഇടപെടുന്ന ഒരു മനീഷിയുടെ നിരഹങ്കാരപരമായ ഇരുപത്താറ് ലേഖനങ്ങൾ. വരുംകാലത്തിനുള്ള കരുതൽ…

Sukumar Azheekode

പേജ് 138 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Veenduvicharangal – Sukumar Azheekode

വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *