വീടുമാറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ

90.00

വീടുമാറ്റം

 

സച്ചിദാനന്ദൻ

 

ആലിലയും നെൽക്കതിരും, വീടുമാറ്റം, ആദികവികൾ, ഗുരു പ്രതിഷ്‌ഠ, കണ്ണാടി, ധ്യാനം, പഴശ്ശിക്കൊന്ന ചെന്നായ്, കോഴിയും ഒരു പക്ഷിയാണ്‌, ഓർമ്മയിൽ കാടുള്ള മൃഗം, അവസാനത്തെ നദി, എനിക്ക് മരിച്ചവരോടു സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, ഏകാകിയായ സാത്താൻ മനുഷ്യനെവെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ബുദ്ധൻ പഞ്ചാബിൽ, ബുദ്ധൻ കാളഹന്ദിയിൽ, കവിതയുടെ രക്തം. തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കവിതകളുടെ സമാഹാരം

 

Sachidanandan / Sachidhanandan

 

പേജ് 82 വില രൂ 90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Veedumattam

വീടുമാറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീടുമാറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *