വർഗീയതയും ചരിത്രപൈതൃകവും

80.00

വർഗീയതയും ചരിത്രപൈതൃകവും
റോമില ഥാപ്പർ

വിഖ്യാത ചരിത്രകാരി റോമില ഥാപ്പറുടെ അഞ്ചു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ഇന്ത്യാ ചരിത്ര രചനയും വർഗീയ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ വളർന്നു ശക്തിപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്ര തെളിവുകൾ നിരത്തിവെച്ച് വിലയിരുത്തുന്ന പുസ്തകം. മതേതര ജനാധിപത്യ ചിന്തയുടെയും ശാസ്ത്രീയ ചരിത്ര പഠനത്തിന്റെയും ദിശയിൽ വിരവധി പ്രാമാണിക സത്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ കൃതിക്കു കഴിയുന്നു.

പരിഭാഷ – ഡോ കെ എൻ ഗണേശ്

Romila Thapper
പേജ് 90  വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vargeeyathayum Charithra Paithrikavum – Romila Thapper

വർഗീയതയും ചരിത്രപൈതൃകവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വർഗീയതയും ചരിത്രപൈതൃകവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *