വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം

110.00

വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം

എം. പി. പരമേശ്വരൻ

മാർക്‌സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് വൈരുധ്യാത്മ ഭൗതികവാദം. ദാർശനിക സമസ്യകളുടെ കെട്ടുപാടുകളില്ലാതെ വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തെ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകും വിധം ലളിതമായ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തെ അടുത്തറിയാൻ സഹായകരമാകും ഈ ഗ്രന്ഥം.

ML / Malayalam / Marxism / Lenin / Leninism / Ideology / M P Parameswaran / Left Politics 

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vairudhyathmaka Bhauthika Vadam – M P Parameswaran

വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *