ഉണർവ്വിന്റെ മനശാസ്ത്രം

100.00

ഉണർവ്വിന്റെ മനശാസ്ത്രം

 

ഡോ പി കെ നാരായണൻ

 

സംഭവബഹുലമയവും ക്ലേശസങ്കുലവും സാഹസീകവുമായ ജീവിതസരണിയിൽ ‘വിമ്മിട്ട’ വും ‘പിരിമുറുക്ക’ വും അനുഭവിക്കുന്ന സമയദരിദ്രനായ മനുഷ്യന് ലളിതവും സുഗമവുമായ വ്യായാമപദ്ധതിയിലൂടെ ഉണർവ്വും ഉന്മേഷവും ഉത്തേജനവും കൈവരുത്തുന്ന ഒരു ശിക്ഷണ പരിപാടിയെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണു ഈ ഗ്രന്ഥം
ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ്; വ്യായാമങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ തീരെ പ്രയാസമില്ല.

വ്യായാമ മുറകൾക്കു പ്രത്യേക സമയം നീക്കിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
ഈ ചെറുപുസ്തകം ആദ്യമൊന്നോടിച്ചു വായിക്കുക. പിന്നീട് അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചും. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന വ്യായാമ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമിടുക. വ്യായാമങ്ങൾ ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക.

ആരോഗ്യവും പ്രസാത്മകതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരനുഗ്രഹം കൂടിയാണ്, പ്രശസ്ത ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റും പ്രഗത്ഭ മനഃശാസ്ത്രപണ്ഡിതനുമായ ഡോ പി കെ നാരായണന്റെ ഉണർവ്വിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന ഈ കൊച്ചു ഗ്രന്ഥം.

 

Dr P K Narayanan / Dr P K Narayan

 

വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Unarvvinte Manashasthram

ഉണർവ്വിന്റെ മനശാസ്ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉണർവ്വിന്റെ മനശാസ്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *