ട്രോട്സ്‌കി – ജീവചരിത്രം – റോബർട്ട് സർവീസ്

595.00

ട്രോട്സ്‌കി ജീവചരിത്രം

 

റോബർട്ട് സർവീസ്

വിപ്ലവകാരി, രാ്രഷ്ടീയ േനതാവ്, തത്ത്വചിന്തകന്‍ എന്നതിലുപരിയായി േ്രടാട്‌സ്‌കിയിെല പിതാവിെനയും ഭര്‍ത്താവിെനയും എഴുത്തുകാരെനയുംകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അസാധാരണജീവിതത്തിലൂെട വരച്ചുകാട്ടുകയാണ് േറാബര്‍ട്ട് സര്‍വീസ് തെന്റ കൃതിയിലൂെട.

Robert Service / Robart Sarvice

പേജ് 752 വില രൂ595

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Trotsky – Jeevacharithram

ട്രോട്സ്‌കി – ജീവചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ട്രോട്സ്‌കി – ജീവചരിത്രം – റോബർട്ട് സർവീസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *