തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമി – ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരു

80.00

തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമി – ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരു
സതീഷ് കിടാരക്കുഴി

 

കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന-സാമൂഹിക ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നാമമാണ തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമിയുടേത്. അയ്യാസ്വാമിയുടെ ജീവിതം, കാലം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശിഷ്യസമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ആധികാരികമായ ജീവചരിത്രപുസ്തകം.

Thaikkadu Ayyaswami

പേജ് 82 വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Thycaud Ayyaswami

തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമി – ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമി – ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *