തിയ്യർ

80.00

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും

തിയ്യർ

 

എഡ്ഗാർ തേഴ്‌സ്റ്റൺ , കെ രംഗാചാരി

 

എഡ്ഗാർ തേഴ്‌സ്റ്റൺ രചിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും എന്ന ഗ്രന്ഥ പരമ്പരിയിലെ ഏഴാം വാല്യത്തിൽ തീയ്യരെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ സാമൂഹിക നരവംശശാസ്ത്ര രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവർത്തന ഗ്രന്ഥം.

വിവർത്തനം – പ്രിയ പിലിക്കോട്

പേജ് 82 വില രൂ80

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Thiyyar

തിയ്യർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിയ്യർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *