തിരുവാർപ്പ് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യസമരം നവോത്ഥാനത്തിലെ ഒരേട്

90.00

തിരുവാർപ്പ് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യസമരം
നവോത്ഥാനത്തിലെ ഒരേട്
അഡ്വ കെ അനിൽകുമാർ

ഹിന്ദുമതത്തിൽ തീണ്ടലും തൊടീലും പോലുള്ള കീഴ് വഴക്കങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നതുമൂലമാണ് തിരുവാർപ്പ് സമരത്തിന് മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റേതായ മാനം കൂടി കൈവന്നത്. പൊതുവഴികളിൽ നടക്കുന്നതിനും ഇഷ്ടാനുസരണം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയെന്നതും ആ സമരലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. വിശാലമായ അർഥത്തിൽ അന്ധവിശാവാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരായി മനുഷ്യത്വബോധം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ആ ഐതിഹാസികമായ സമരത്തിലൂടെ നടന്നത്. – എം കെ സാനു.

പേജ് 118

✅ SHARE THIS ➷

Description

Thiruvarppu Sanchara Swathanthrya Samaram – Advt K Anilkumar

തിരുവാർപ്പ് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യസമരം നവോത്ഥാനത്തിലെ ഒരേട്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരുവാർപ്പ് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യസമരം നവോത്ഥാനത്തിലെ ഒരേട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *