തെങ്ങ് നന്മമരം – സുരേഷ് മുതുകുളം

150.00

തെങ്ങ് നന്മമരം

 

സുരേഷ് മുതുകുളം

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

കേരളക്കരയുടെ കല്പവൃക്ഷമായ തെങ്ങ് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെയും സമ്പദ്ഘടനയുടെയും അടിത്തറയാണ്. തെങ്ങിന്റെ ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും നിലനിർത്തുക എന്നത് കാർഷികകേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറയാണ്. വിത്തു മുതൽ വിളവെടുപ്പുവരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിമുറികൾ അവലംബിച്ചാൽ കേരകൃഷി ആദായകരമാക്കാൻ കഴിയും. ശാസ്ത്രീയ കേരകൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും പരിചരണവും സംസ്കരണവും ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ഉൾപ്പടെയുള്ള കേരകൃഷിയുടെ സമഗ്രവിവരങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസദ്ധീകരിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ നാളികേര കൈപ്പുസ്‌തകം.

പേജ് 136 വില രൂ150

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Thengu Nanmma Maram

തെങ്ങ് നന്മമരം – സുരേഷ് മുതുകുളം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തെങ്ങ് നന്മമരം – സുരേഷ് മുതുകുളം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *