തെക്കുംകൂർ – ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും

280.00

തെക്കുംകൂർ – ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും
പ്രൊഫ എൻ ഇ കേശവൻ നമ്പൂതിരി

വെമ്പലനാടിന്റെ പിന്മുറക്കാരായ തെക്കുകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തെ ആഴത്തിൽ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന കൃതി. കേരളചരിത്രത്തിൽ തികച്ചും വിസ്മൃതമായ തെക്കുകൂർ രാജവാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പുസ്തകം പ്രാദേശിക ചരിത്രരചനയുടെ മികച്ച മാതൃകകളിലൊന്നാണ്.

പേജ് 330

✅ SHARE THIS ➷

Description

Thekkumkoor – Charithravum Puravrithavum

തെക്കുംകൂർ – ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തെക്കുംകൂർ – ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *