തെക്കുംകൂർ – ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും – പ്രൊഫ എൻ ഇ കേശവൻ നമ്പൂതിരി

280.00

തെക്കുംകൂർ – ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും
പ്രൊഫ എൻ ഇ കേശവൻ നമ്പൂതിരി

വെമ്പലനാടിന്റെ പിന്മുറക്കാരായ തെക്കുകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തെ ആഴത്തിൽ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന കൃതി. കേരളചരിത്രത്തിൽ തികച്ചും വിസ്മൃതമായ തെക്കുകൂർ രാജവാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പുസ്തകം പ്രാദേശിക ചരിത്രരചനയുടെ മികച്ച മാതൃകകളിലൊന്നാണ്.

പേജ് 330

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Thekkumkoor – Charithravum Puravrithavum

തെക്കുംകൂർ – ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തെക്കുംകൂർ – ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും – പ്രൊഫ എൻ ഇ കേശവൻ നമ്പൂതിരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *