വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

250.00

വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

Vivaravakasa Niyamangal / vivaravakasha niyamangal / IT law

പേജ് 514 വില രൂ 250

ADVOACTE P SANJAYAN

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

The Right To Information Act & Rules

വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *