വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

250.00

വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

Vivaravakasa Niyamangal / vivaravakasha niyamangal / IT law

പേജ് 514 വില രൂ 250

ADVOACTE P SANJAYAN

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

The Right To Information Act & Rules

വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിവരാവകാശ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *