മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും കേരള റഗുലേഷനുകളും

230.00

മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും കേരള റഗുലേഷനുകളും

അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

പേജ് 214 വില 230രൂ

ADVOCATE P SANJAYAN

✅ SHARE THIS ➷

Description

The Protection Of Human Rights Act, Rules & Kerala Regulations

മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും കേരള റഗുലേഷനുകളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും കേരള റഗുലേഷനുകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *