തലമുറകൾ – ഒ. വി. വിജയൻ

320.00

തലമുറകൾ

 

ഒ. വി. വിജയൻ

ഭാവനയിലൂടെ ചരിത്രത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒ.വി. വിജയന്‍ ജാതീയതയെ പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്‍ സമീപിക്കുന്നു. ജാതികള്‍ക്കിടയിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും മൂന്നു ഘട്ടത്തിലൂടെ- ബ്രാഹ്മണ്യം നേടാനുള്ള തീവ്രശ്രമം, അതു നേടിയെടുത്തപ്പോള്‍ തോന്നുന്ന നിഷ്പ്രയോജനത, കഠിനയാതനകളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ബ്രാഹ്മണ്യത്തോടുള്ള തികഞ്ഞ അവജ്ഞ- തലമുറകളില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
O V Vijayan / O V Vijeyan

പേജ് 318 വില രൂ320

✅ SHARE THIS ➷

Description

Thalamurakal

തലമുറകൾ – ഒ. വി. വിജയൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തലമുറകൾ – ഒ. വി. വിജയൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *