തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും – ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ

230.00

തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

 

ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ

 

തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഏറെക്കുറെ സമഗ്രവും എന്നാൽ ലളിതവുമായി ഈ പുസ്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാധാരണ പൗരന്മാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഏറെ ഗുണകരവും അനിവാര്യവുമാണ്. ആ നിലയിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമ-ചട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഈ സമാഹരണ ദൗത്യം പൗരജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകമാത്രമല്ല, അവ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന അറിവ് നേടുന്നതിനും നീതിപൂർവകവും സ്വതന്ത്രവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാനും തദ്ദേശ ഭരണ പ്രക്രിയ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിധം നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുന്നതിനും അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും ഉപരിക്കമെന്നത് ഉറപ്പ്.

 

പേജ് 194 വില രൂ230

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Thaddesa Bharana Thiranjeduppu

തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും – ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *