തമിഴ്സാഹിത്യചരിത്രം

150.00

തമിഴ്സാഹിത്യചരിത്രം രണ്ടാം പതിപ്പ്
ഡോ ടി പി മിനാക്ഷിസുന്ദരന്‍

നമ്മുടെ തൊട്ടയലത്തെ ഭാഷയാണ് തമിഴ് എന്നാല്‍ ആ ഭാഷയിലെ സാഹിത്യസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് എത്രയോ ശുഷ്കമാണ് പ്രാചീന സംഘസാഹിത്യം മുതല്‍ ആധുനിക ഗദ്യസാഹിത്യം വരെയുള്ള തമിഴിന്റെ വളര്‍ച്ച അറിയാന്‍ സര്‍വഥാ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് വിവര്‍ത്തനത്തില്‍ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ മൃദുല വാസന്തി എന്നിവരാണ് മൂല കൃതിയുടെ ഭാഷാന്തരം നിര്‍വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്

Dr D P Meenakshisundaran

വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Tamizh Sahithiya Charithram

തമിഴ്സാഹിത്യചരിത്രം

ഡോ ടി പി മിനാക്ഷിസുന്ദരന്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തമിഴ്സാഹിത്യചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *