സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻറെ പാതയേത്

60.00

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻറെ പാതയേത്
ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

അധഃസ്ഥിതരെ അടിമത്ത അവസ്ഥയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതമാണ്. അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ ആഹാരം, വസ്ത്രം, കുടിവെള്ളം, ഭവനം, തൊഴിൽ, സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം, സർക്കാർ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗം തുടങ്ങി സർവ മേഖലകളിലും വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആ മതത്തിലുള്ള അസമത്വത്തെയാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. ഈ നിരോധനങ്ങൾ മതത്തിൻറെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ആ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വതന്ത്രരാവുക എന്നതാണ് ഡോ അംബേദ്ക്കർ മുന്നോട്ടുവച്ച പോംവഴി. സാംസ്ക്കാരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവും ആയ മുന്നേറ്റത്തിന് മതപരിവർത്തനത്തിൻറെ മാർഗമാണ് പരിഹാരമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അംബേദ്ക്കറിൻറെ ശക്തമായ വാക്കുകൾ.

B R Ambedkar

പേജ്‌ 68  വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Swathanthryathinte Pathayethu? – B R Ambedkar

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻറെ പാതയേത്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻറെ പാതയേത്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *