സ്‌ത്രീയിടങ്ങൾ അരങ്ങുകൾക്കപ്പുറം

280.00

സ്‌ത്രീയിടങ്ങൾ അരങ്ങുകൾക്കപ്പുറം

 

ഡോ. ബി. ഹരിഹരൻ

ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്‌ത്രീനാടകപ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ജീവിതാഖ്യായിക. ഇതിലെ ഓരോ അഭിനേത്രിയുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് നിത്യജീവിതത്തെ വൃതിരിക്തമായ വിശകലന സന്ധിയോടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

Dr B Hariharan / Dr B Hariheran

പേജ് 256 വില രൂ280

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sthreeyidangal Arangukalkkappuram

സ്‌ത്രീയിടങ്ങൾ അരങ്ങുകൾക്കപ്പുറം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്‌ത്രീയിടങ്ങൾ അരങ്ങുകൾക്കപ്പുറം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *