സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ്‌

40.00

സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ്‌

 

 

 

ജീവചരിത്രം 

 

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

✅ SHARE THIS ➷

Description

Steve Jobs

സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ്‌

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ്‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *