ശ്രീനാരായണഗുരു വിശ്വത്തിന്റെ മഹാപ്രകാശം

170.00

ശ്രീനാരായണഗുരു വിശ്വത്തിന്റെ മഹാപ്രകാശം

‘മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ മതം.’ ശ്രീനാരാണഗുരു മുന്നോട്ടുവെച്ചതും പ്രായോഗികമാക്കിയതുമായ ഈ വിശ്വമാനവികതയുടെ നിദർശനങ്ങളെയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. കാലം
ആവശ്യപ്പെടുന്ന മതാതീത പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ പൊരുളും ചുരുളും അഴിയുന്നുണ്ടിതിൽ.

ML / Malayalam / SNDP / Guru

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Srinarayana Guru – Viswathinte Maha Prakasham – Satchidananda Swami

ശ്രീനാരായണഗുരു, വിശ്വത്തിന്റെ മഹാപ്രകാശം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീനാരായണഗുരു വിശ്വത്തിന്റെ മഹാപ്രകാശം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *