ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതദർശനം

100.00

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതദർശനം

 

സ്വാമി ഋതംഭരാനന്ദ

 

ഓരോ വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനും സമൂഹത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉദ്ധാരണത്തിനും പാകമായി മാറ്റുന്ന മാനവികതയിലധിഷ്ഠിതമായ തത്വചിന്തയാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റേത്. ജീവിതം സുഖാബിന്ദുവിലോ ദുഃഖബിന്ദുവിലോ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ രണ്ടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മധ്യബിന്ദുവിനെ മനനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടുപോയാൽ നേടിയെടുക്കാനാകുന്ന ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പാഠങ്ങൾ സ്വാമി ഋതംഭരാനന്ദ ഗുരുവചനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 

പേജ് 95വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sreenarayana Guruvinte Jeevitha Darshanam

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതദർശനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതദർശനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *