ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ ഗദ്യ വിവർത്തനം – കെ വി തിക്കുറിശ്ശി

980.00

ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ  ഗദ്യ വിവർത്തനം

 

 

കെ വി തിക്കുറിശ്ശി

ശ്രീമഹാഭാഗവതത്തിന്റെ ആധികാരികമായ സമ്പൂർണ വിവർത്തനമാണിത്. പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥകാരനും പണ്ഡിതനുമായ കെ വി തിക്കുറിശ്ശിയാണ് ഈ സമ്പൂർണ ഗദ്യവിവർത്തനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ വിവർത്തനത്തോടൊപ്പം ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം.
അച്യുതാഷ്ടക ദ്വയം, മുകുന്ദാഷ്ടകം, ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം, ശ്രീമഹാഭാഗവകീർത്തനം, സപ്താഹയജ്ഞവിധി എ്ന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയട്ടുണ്ട്.

 

പേജ് 770 വില രൂ980

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Sree Maha Bhagavatham – Sampoorna Gadya Vivarthanam

ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ ഗദ്യ വിവർത്തനം

ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ  ഗദ്യ വിവർത്തനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീ മഹാഭാഗവതം – സമ്പൂർണ ഗദ്യ വിവർത്തനം – കെ വി തിക്കുറിശ്ശി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *