സ്‌പീഡ്‌ റീഡിങ് സ്വയം പരിശീലിക്കാം

230.00

സ്‌പീഡ്‌ റീഡിങ്
സ്വയം പരിശീലിക്കാം

 

പി കെ എ റഷീദ്

വായനാവേഗതയും പഠനവേഗതയും പലമടങ്ങ് വർധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങൾ

വിവരങ്ങളുടെ മഹാപ്രവാഹത്തിൽനിന്ന് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നവരിലാണ് ശക്തിയും അധികാരവും കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്.
വായനയുടെ വേഗത വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെയും യുക്തികളുടെയും സമാഹാരമാണ് അതിവേഗവായന അഥവാ സ്‌പീഡ്‌ റീഡിങ്.

 

പേജ് 208 വില രൂ230

✅ SHARE THIS ➷

Description

Speed Reading Swayam Parisheelikkam

സ്‌പീഡ്‌ റീഡിങ് സ്വയം പരിശീലിക്കാം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്‌പീഡ്‌ റീഡിങ് സ്വയം പരിശീലിക്കാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *