ശ്മശാനങ്ങൾക്ക് സ്മാരകങ്ങളോട് പറയാനാവാത്തത്

200.00

ശ്മശാനങ്ങൾക്ക് സ്മാരകങ്ങളോട് പറയാനാവാത്തത്

 

കെ ഇ എൻ

 

അർത്ഥവത്തായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് മലയാളിയുടെ സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കുകയും ചിന്താതീക്ഷ്ണവുമാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ.

പുതിയ വായനകൾ കൂടി സാധ്യമാക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ജാഗ്രത കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം.

K E N / KEN

പേജ് 250  വില രൂ200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Smasanangalku Smarakangalodu Parayanavathathu – KEN

ശ്മശാനങ്ങൾക്ക് സ്മാരകങ്ങളോട് പറയാനാവാത്തത്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്മശാനങ്ങൾക്ക് സ്മാരകങ്ങളോട് പറയാനാവാത്തത്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *