ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞാന്‍പിള്ള അറിവിന്റെ പ്രകാശഗോപുരം

120.00

ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞാന്‍പിള്ള അറിവിന്റെ പ്രകാശഗോപുരം

ഡോ ശൂരനാട് രാജശേഖരന്‍

 

അവതാരികയില്‍ ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍

 

 

ഡോ ശൂരനാട്  രാജശേഖരന്‍ ഒരു നല്ല ജീവചരിത്രം രചിക്കുന്ന ഉദ്യമത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പറയാന്‍ ഒട്ടും ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല. കഥാപുരുഷന്റെ വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യത്തെയും ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങളെയും സ്വാഭാസവിശേഷതകളെയും വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സേവനങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഭാവിലോകം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകളെല്ലാം അനുവാചകഹൃദയങ്ങളില്‍ അനുരണമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുവാന്‍ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Dr Shuranad Rajasekaran

R Ramachandran nair

 

വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Shuranadu Kunjanpilla Ariventta Prakashagopuram

ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞാന്‍പിള്ള അറിവിന്റെ പ്രകാശഗോപുരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞാന്‍പിള്ള അറിവിന്റെ പ്രകാശഗോപുരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *