സത്രീ – ഓഷോ

200.00

സത്രീ

ഓഷോ

പരിഭാഷ കെ പി എ സമദ്

പുരുഷന്റെ സ്‌നേഹം ഏറക്കുറെ ഒരു ശാരീരികാവശ്യമാണ്. സ്ത്രീയുടെ സ്‌നേഹം അങ്ങനെയല്ല. അവൾ ഒരു പ്രണയം കൊണ്ടുതന്നെ സംതൃപ്തയാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ ശരീരമല്ല നോക്കുന്നത്, അവന്റെ ആന്തരിക ഗുണങ്ങളെയാണ്. എന്നെ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് ശ്രവിക്കരുത്. അവബോധമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേൾക്കുക. – ഓഷാ
‘ അനിവാര്യയായ ‘ സാത്രീയെക്കുറിച്ച് ഓഷോയുടെ ഒരു പഠനഗ്രന്ഥം. മാതൃത്വം, കുടുംബം, വിവാഹം, ജനനനിയന്ത്രണം, സാത്രീബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓഷോയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ.

K P A SAMATH

വില രൂ 200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sthri

സത്രീ – ഓഷോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സത്രീ – ഓഷോ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *