ശിങ്കിടിമുങ്കൻ – വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

160.00

ശിങ്കിടിമുങ്കൻ

 

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കഥകൾ. ഇതിന് 10 കഥകളും അജിതയുടെ ബഷീറുമായുള്ള അഭിമുഖവുമുണ്ട്. സിങ്കിതിമുങ്കൻ, ഏഴാംബഹരിനക്കരെ അക്കരെ നിന്നോരു വിലിയാട്ടം, മൂത്തസന്ദേസം, പ്രകാശം ഉൽകൊല്ലുന്ന നാലു കണ്ണുകൽ, എറിവിന്റെ കറാച്ചിൽ, വൃക്ഷാംഗൽ, ഭര്യായുഡ് കാമുകൻ, ക്രിസ്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ്, പ്രേമകുലുകിൻ‌ലികുളികിലൈൻ
Vaikam Muhammed Bashir / Basheer

പേജ് 140 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Shinkidi Munkan

ശിങ്കിടിമുങ്കൻ – വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശിങ്കിടിമുങ്കൻ – വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *