ശാസ്‌ത്രം ദർശനം സംസ്‌കാരം

100.00

ശാസ്‌ത്രം ദർശനം സംസ്‌കാരം

 

വി വിജയകുമാർ

ശാസ്‌ത്ര ചരിത്രം, രീതി ശാസ്‌ത്രം, ദർശനം, ആധുനികതയോടും പാരമ്പര്യത്തോടുമുള്ള സംവാദങ്ങൾ എന്നിവയെ മൗലികമായ നിരൂപണ ദൃഷ്‌ടിത്തോടുകൂടി വിലയിരുത്തുന്ന പുസ്‌തകം.

 

പേജ്179 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Shasthram, Dharshanam, Samskaram

ശാസ്‌ത്രം ദർശനം സംസ്‌കാരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാസ്‌ത്രം ദർശനം സംസ്‌കാരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *