ഷേക്‌സ്പിയർ കഥകൾ ട്രാജഡി

185.00

ഷേക്‌സ്പിയർ കഥകൾ ട്രാജഡി

വ്യാഖ്യാനം : കെ.പി. ബാലചന്ദ്രൻ

തലമുറകളായി വായിക്കപ്പെടുന്ന വില്യം ഷേക്‌സ്പിയറുടെ അന്വശ്വരങ്ങളായ കൃതികൾ കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാഹിത്യകുതുകികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഷേക്‌സ്പിയർ നാടകസാഹിത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥരചന.

K. P. BALACHANDRAN

വില രൂ.185

✅ SHARE THIS ➷

Description

Shakespeare Kathakal Tragedy

ഷേക്‌സ്പിയർ കഥകൾ ട്രാജഡി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഷേക്‌സ്പിയർ കഥകൾ ട്രാജഡി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *