ഷേക്‌സ്പിയർ  കഥകൾ  കോമഡി

270.00

ഷേക്‌സ്പിയർ  കഥകൾ  കോമഡി

പുനരാഖ്യാനം : കെ. പി. ബാലചന്ദ്രൻ

 

തലമുറതലമുറകളായി വായിക്കപ്പെടുന്ന വില്യം ഷേക്‌സ്പിയറൂടെ
അനശ്വരങ്ങളായ കൃതികൾ കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാഹിത്യകുതുകികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഷേക്‌സ്്പിയർ നാടകസാഹിത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥരചന

K.P BALACHANDRAN

വില : രൂ270

✅ SHARE THIS ➷

Description

Shakespeare Kathakal Comedy

ഷേക്‌സ്പിയർ  കഥകൾ  കോമഡി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഷേക്‌സ്പിയർ  കഥകൾ  കോമഡി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *