ശബ്‌ദപ്രപഞ്ചം – ശബ്‌ദത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്‌ത്രം

60.00

ശബ്‌ദപ്രപഞ്ചം

ശബ്‌ദത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്‌ത്രം

 

ഡോ ബി പ്രേംലെറ്റ്

 

ശബ്ദശാസ്‌ത്രമേഖലയെ കൂടുതൽ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ശബ്ദരംഗങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും, ശബ്ദപ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലളിതവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായി ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശബ്ദരംഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം, സംക്രമണ രീതികൾ, സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

 

Dr B Premlet / Dr B preamlet

പേജ് 54 വില രൂ 60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Shabdha Prapancham

ശബ്‌ദപ്രപഞ്ചം – ശബ്‌ദത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്‌ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശബ്‌ദപ്രപഞ്ചം – ശബ്‌ദത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്‌ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *