സയൻസ് ഡിക്ഷ്ണറി

550.00

സയൻസ് ഡിക്ഷ്ണറി

 

കെ ജോർജ്ജ്

 

ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമായ അനേകം സാങ്കേതികപദങ്ങൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച സമ്പൂർണ്ണ ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു.

പേജ് 642  വില രൂ550

✅ SHARE THIS ➷

Description

Science Dictionary – Malayalam

സയൻസ് ഡിക്ഷ്ണറി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സയൻസ് ഡിക്ഷ്ണറി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *