ശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക ധർമവും

130.00

ശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക ധർമവും

ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങളിലെ അപഗ്രഥനം കാലത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ആദ്യമൊക്കെ അസംഭ്യവങ്ങളായ ചില വസ്തുക്കളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമായി തോന്നിച്ചിരുന്ന എതെങ്കിലും ഖണ്ഡിക യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ച് ആ  പ്രവചനങ്ങളുടെ കാമ്പ് തെളിയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലായിരുന്നെനെ. ഇവയിലുടനീളം പാലിച്ചിരിക്കുന്ന, പിൻതുടർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രധാനം. ആ രീതി വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ രീതിയാണ്. പരിഭാഷ – ആർ ഭാസുരബാബു.

ML / Malayalam / D D Kosambi / ഡി ഡി കൊസാംബി

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Sasthravum Samuhiha Dharmavum

ശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക ധർമവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക ധർമവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *