ശാസ്ത്രത്തിലെ സൂത്രക്കളികൾ

50.00

ശാസ്ത്രത്തിലെ സൂത്രക്കളികൾ

 

ഡോ ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ

സംശയത്തിൽ നിന്ന് അന്വേഷണവും അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് അറിവും എന്ന മാർഗമാണ് ശാസ്ത്രപഠനത്തിന് ഏറെ അഭികാമ്യം. കൊച്ചുകൊച്ചു പരീക്ഷണങ്ങളും ആവുന്നത്ര നിരീക്ഷണവും ഇന്ന് ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ അഭിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണിത്. സ്വയം ചെയ്യാനാവുന്ന രസകരങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രത്തിലെ 35 സൂത്രക്കളികളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. ഇതു വെറും സൂത്രക്കളിയല്ല, സൂത്രത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ അടുത്തറിയാനുള്ള കളികളാണിവ.

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം.

പേജ് 78 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Sasthrathile Soothrakalikal – Harihara Puthran

ശാസ്ത്രത്തിലെ സൂത്രക്കളികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാസ്ത്രത്തിലെ സൂത്രക്കളികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *