സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദം

120.00

സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദം
ഡോ കെ എൻ പണിക്കർ

മാർക്‌സിസത്തിന്റെ കേന്ദ്രപ്രശ്‌നമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഘടനാ-ഉപരിഘടനാ അതിനിർണയവാദങ്ങളെ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനുള്ള പിൽക്കാല മാർക്‌സിസ്റ്റു ചിന്തകരുടെ ശ്രമങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഈ സമാഹാരം സ്വകീയമായ നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദത്തിന് ഒരു സംഭാവനയാണ്.

എഡിറ്റർ – പി പി ഷാനവാസ്

പേജ് 154

✅ SHARE THIS ➷

Description

Samskarika Bhauthikavadam – Dr K N Panikkar

സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാംസ്‌ക്കാരിക ഭൗതികവാദം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *