സംസ്ക്കാരത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ

160.00

സംസ്ക്കാരത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ
കെ ഇ എൻ

 

സംസ്ക്കാരം മാനവികമാകുന്നത് വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾ സ്വന്തം വാളുകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുമ്പോഴല്ല. മറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സുകൾ വിസ്തൃതമാകുമ്പോഴാണ്.

കത്തുന്ന അനുഭവത്തിൽ ചുട്ടെടുത്ത മുന കൂർത്ത വാക്കുകൾ. ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കും കനൽ സ്വയം എരിയാനുള്ളതല്ല എന്നും ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തീ കൊളുത്താനുള്ളതാണെന്നും വിളംബരം ചെയ്യുന്ന സർഗ നാളങ്ങൾ.

KEN / K E N

പേജ് 136 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Samskarathile Sangharshangal – KEN

സംസ്ക്കാരത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സംസ്ക്കാരത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *